Valdyba

VALDYBOS NARIAI

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba.

Asociacijos valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas.  Asociacijos valdyba renkama keturiems metams. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą  balsų skaičių, yra daugiau negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Asociacijos nariai balsuoja už vieną pasirinktą kandidatą. Asociacijos narys, kuris yra valdybos narys, pašalinamas iš Asociacijos, jis taip pat atšaukiamas iš valdybos.

Asociacijos valdyba:

 • nustato Asociacijos veiklos strategiją ir vykdo  visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą, tuo tikslu registruoja Asociacijos sekcijas, koordinuoja jų darbą;
 • nustato Asociacijos valdymo struktūrą,
 • valdybos nariai valdyboje dirba be atlygio;
 • sušaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;
 • teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;
 • teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;
 • teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;
 • priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
 • nustato valdybos darbo reglamentą;
 • Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį.
 • Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip trys valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia  valdybos pirmininko – prezidento balsas.
 • Valdybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis tiesiogiai nedalyvaujant posėdyje. Valdybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu, jeigu nė vienas valdybos narys tam neprieštarauja.
 • Visi valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 • Vadovą ir valdybos narius visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Vadovas ir nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, visuotinis narių susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina vadovas ar atskiri nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas valdybos narių skaičius.